Nieuws

 • Gedekt door verzekering

  Uw telefoon of tablet kapot? Dit is vaak gedekt door uw inboedel-, aansprakel...

  Lees meer
 • Haal- en Brengservice

    U wilt uw telefoon of tablet laten repareren, maar u heeft geen tij...

  Lees meer
Meer nieuws

Algemene voorwaarden

Amstelveen Repair, te Amstelveen

Geldig vanaf: 11-4-2017

 1. Identiteit van de ondernemer
 2. Definities 
 3. Algemene bepalingen en toepasselijkheid
 4. Tarieven
 5. Overeenkomst 
 6. Betaling 
 7. Garantie 
 8. Eigendomsvoorbehoud 
 9. Aansprakelijkheid 
 10. Uitvoering van de dienst
 11. Verplichtingen van de klant


Artikel 1 Identiteit van de ondernemer

Amstelveen Repair: Eenmanszaak, gevestigd te Amstelveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met KVKnr. 68227426 en BTWnr. NL056902633B01

Email: info@amtelveenrepair.nl
Tel: 06 50 56 47 47

Artikel 2 Definities

2.1 Amstelveen Repair: Eenmanszaak, gevestigd te Amstelveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met KVKnr. 68227426 en BTWnr.NL056902633B01
2.2 Klant: ieder natuurlijk- of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Amstelveen Repair. 
2.3 Bedrijf: een rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Amstelveen Repair. 
2.4 Consument: een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst sluit met Amstelveen Repair. 
2.5 Overeenkomst: iedere verbintenis tussen een klant en Amstelveen Repair. 
2.6 Toestel: iedere zaak of goed dat door Amstelveen Repair geleverd wordt of ter reparatie wordt aangenomen. Hieronder valt zeker te verstaan een telefoon, tablet een laptop of computer.
2.7 Product: iedere zaak of goed dat door Amstelveen Repair geleverd wordt of ter reparatie wordt aangenomen. Hieronder valt zeker te verstaan een telefoon, tablet een laptop of computer.
2.8 Dienst: werkzaamheden die Amstelveen Repair gratis of tegen betaling uitvoert in opdracht van de klant. Hieronder valt zeker te verstaan: Reparatiewerkzaamheden, en verleende Service zoals haal- en brengservice, ”service op locatie”.

Artikel 3 Algemene bepalingen en toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes
van Amstelveen Repair en tevens alle overeenkomsten (inhoudende een schriftelijke en/of mondelinge overeenkomst) die Amstelveen Repair aangaat met haar klant.
3.2 Indien Amstelveen Repair op enig moment geen strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, kan daar nimmer enig recht aan ontleend worden. 
3.3 De door de klant gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de
hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan
met Amstelveen Repair.
3.4 In deze algemene voorwaarden kan het woord 'schriftelijk' ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, zoals per e-mail.
3.5 Indien er gebruik wordt gemaakt van de boekingsmodule voor een afspraak op de website van Amstelveen Repair, verklaart de klant zich akkoord met de algemene voorwaarden. 
3.6 Amstelveen Repair behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te kunnen wijzigen.

Artikel 4 Tarieven

4.1 Voor het verrichten van diensten hanteert Amstelveen Repair de op de website van Amstelveen Repair gepubliceerde tarieven, tenzij nadrukkelijk anders wordt overeengekomen
tussen de klant en Amstelveen Repair.
4.2 Indien blijkt dat de bij de offerteaanvraag de door de klant verstrekte gegevens onjuist waren heeft Amstelveen Repair het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

Artikel 5 Overeenkomst

5.1 Alle door Amstelveen Repair gedane aanbiedingen of prijsopgaven van Amstelveen Repair zijn geheel vrijblijvend. 
5.2 Een overeenkomst tussen de klant en Amstelveen Repair komt tot stand nadat de klant een door Amstelveen Repair gedane aanbieding of prijsopgave heeft aanvaard.
5.3 Indien Amstelveen Repair, door omstandigheden ten tijde van de prijsopgave of de opdrachtbevestiging onbekend, meerwerk moet verrichten dan overeengekomen is in de prijsopgave of opdrachtbevestiging, is Amstelveen Repair gerechtigd de daaruit voortvloeiende meer kosten aan klant in rekening te brengen. Indien de klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Amstelveen Repair in rekening wenst te brengen, heeft zij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Amstelveen Repair uitgevoerde werk te vergoeden.
5.4 Indien de klant een overeenkomst met Amstelveen Repair wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij Amstelveen Repair geheel vergoedt voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering vijftien procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.
5.5 Indien de klant een afspraak inplant, en de klant vervolgens zelf helemaal niet of niet op tijd aanwezig is of kan de afspraak door een andere aan de klant toe te dichten reden geen doorgang vinden, dan zullen wij u evengoed de kosten voor, service op locatie of voor haal- en brengservice (tarieven, zoals op de website gepubliceerd) in rekening brengen. Tenzij de klant tenminste 24 uur van tevoren Amstelveen Repair de kennis heeft gegeven dat zij verhinderd of laat is, alleen dan komen deze kosten te vervallen.
5.6 De door Amstelveen Repair opgegeven leveringstermijn is indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijn.
5.7 Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is er nimmer aanspraak te maken op enige vorm van restitutie.

Artikel 6 Betaling

6.1 Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen dient de klant de door de klant krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen op het tijdstip en de wijze zoals overeengekomen, zonder enige korting, verrekening en/of opschorting. 
6.2 Indien de klant niet (tijdig) voldoet aan zijn/haar betalingsverplichtingen jegens Amstelveen Repair is Amstelveen Repair gerechtigd om de klant in gebreke te stellen. Indien de klant ook daarna tekortschiet in de nakoming van de verbintenis zal Amstelveen Repair aanspraak maken op de wettelijke rente en incassokosten. 
6.3 De klant is gehouden om Amstelveen Repair zekerheid te verschaffen voor al hetgeen aan Amstelveen Repair verschuldigd is uit hoofde van de overeenkomst, zowel ter voldoening van huidige dan wel toekomstige vordering die Amstelveen Repair op de klant heeft uit welke hoofde dan ook. 
6.4 De klant is nimmer gerechtigd enige vorderingen dan wel gepretendeerde vordering op Amstelveen Repair te verrekenen, op te schorten of te ontbinden wegens enige, al dan niet gepretendeerde, tekortkomingen aan de kant van Amstelveen Repair.

Artikel 7 Garantie

Deze artikelen zijn alleen van toepassing wanneer de klant in het bezit is van de bon van aanschaf van een product en/of dienst van Amstelveen Repair. De klant is hier zelf verantwoordelijk voor. 
7.1 Op de door Amstelveen Repair geleverde telefoonaccessoires geldt geen garantie. 
7.2 Op de door Amstelveen Repair gerepareerde toestel waarbij onderdelen zijn vervangen geldt 3 maanden garantie. Deze garantie is exclusief, na de reparatie door de klant zelf toegebrachte schade zoals: val, stoot of vochtschade.
7.3 Op de door Amstelveen Repair gerepareerde toestel waarbij software is geïnstalleerd, geldt er geen garantie.
7.4 Op de door Amstelveen Repair gerepareerde toestel waarbij een batterij is vervangen, geldt er geen garantie.
7.5 Op de door Amstelveen Repair gerepareerde toestel waarbij een toestel met vochtschade is gerepareerd, geldt er geen garantie.
7.6 Op de door Amstelveen Repair gerepareerde toestel waarbij een onderdeel op het moederbord is gerepareerd, geldt 1 maand garantie.
7.7 De in dit artikel aangegeven garantie geldt niet indien en zolang: - de klant jegens Amstelveen Repair in gebreke is; en/of - de klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; en/of - de producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Amstelveen Repair en/of de gebruiksaanwijzing op of in de verpakking.
7.8 De klant doet afstand van zijn recht op garantie op het moment dat hij geen medewerking verleent tot het verstrekken van toegangscodes of wachtwoorden. Dit omdat de staat van het toestel zowel voor als na de reparatie niet vastgesteld kan worden.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 De door Amstelveen Repair geleverde producten blijven eigendom van Amstelveen Repair tot het moment dat de klant alle verplichtingen uit de met Amstelveen Repair gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen. 
8.2 In het geval dat Amstelveen Repair een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Amstelveen Repair vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Amstelveen Repair is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; en/of - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Amstelveen Repair aan de overeenkomt te laten beantwoorden voor zoveel deze aan Amstelveen Repair toegerekend kunnen worden. 
9.2 Amstelveen Repair sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Amstelveen Repair geleverde producten, reparatiewerkzaamheden en verleende service, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Amstelveen Repair. 
9.3 Amstelveen Repair is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade die ontstaat als gevolg van een verleende service. 
9.4 Amstelveen Repair is niet aansprakelijk voor het verlies van sim- en/of geheugenkaarten tijdens een reparatie.

Artikel 10 Uitvoering van de Dienst

10.1 Indien Amstelveen Repair dit noodzakelijk acht kan een product door worden gestuurd naar een reparatiepartner voor specialistische reparatie. Eventuele vertraging die ontstaan als gevolg van reparaties die worden uitgevoerd door derden kunnen tot gevolg hebben dat de toegezegde oplevertermijn wordt overschreden. 
10.2 Toegezegde termijnen waarbinnen Amstelveen Repair het product meent te retourneren aan de klant zijn van indicatieve aard en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. 
10.3 Indien de klant een officieel schaderapport van Amstelveen Repair verlangt, dient de klant een bedrag van € 20,00 voorafgaand het onderzoek aan Amstelveen Repair te voldoen. Indien de klant de telefoon na het schaderapport tevens laat repareren bij Amstelveen Repair, wordt het bedrag van € 20,00 in vermindering gebracht op de uiteindelijke reparatiekosten.

Artikel 11 Verplichtingen Klant

11.1 De klant dient alle passende maatregelen te treffen om verlies van data en overige gegevens die zijn opgeslagen op het product. Amstelveen Repair is nimmer aansprakelijk voor het verlies van data en overige gegevens tijdens de uitvoering van reparatiewerkzaamheden. 
11.2 Door het afnemen van een dienst verklaart de klant dat hij/zij bekend is met het feit dat Amstelveen Repair mogelijk fabrieks- of standaardinstellingen van de fabrikant van het product op de beginwaarden moet instellen om de dienst uit te voeren.
11.3 De klant verplicht zich tot het meeleveren van toegangscodes en wachtwoorden om de functionaliteit van geleverde apparatuur te kunnen testen. Amstelveen Repair is niet verantwoordelijk voor vertragingen ten gevolge van het niet meeleveren van voornoemde codes en wachtwoorden.
11.4 De klant doet afstand van zijn recht op garantie op het moment dat hij geen medewerking verleent tot het verstrekken van toegangscodes of wachtwoorden. Dit omdat de staat van het toestel zowel voor als na de reparatie niet vastgesteld kan worden.

©  Copyright 2017, Amstelveen Repair

Nieuws

 • Gedekt door verzekering

  Uw telefoon of tablet kapot? Dit is vaak gedekt door uw inboedel-, aansprakel...

  Lees meer
 • Haal- en Brengservice

    U wilt uw telefoon of tablet laten repareren, maar u heeft geen tij...

  Lees meer
Meer nieuws

Contact

Amstelveen Repair
06 50 56 47 47


Openingstijden
Maandag: gesloten
Dinsdag 9:00 tot 21:00
Woensdag 9:00 tot 21:00
Donderdag 9:00 tot 21:00
Vrijdag 9:00 tot 21:00
Zaterdag 9:00 tot 17:00
Zondag 12:00 tot 17:00
 • iPad reparaties

  iPad reparaties

  Voor alle reparaties aan uw iPad.

  Lees meer
 • Gedekt door verzekering

  Gedekt door verzekering

  Ook als u geen aparte toestel verzekering heeft afgesloten bent u soms verzekerd voor schade aan uw toestel.

  Lees meer
 • Afspraak maken

  Afspraak maken

  U kunt bij ons een afspraak maken direct in onze agenda.

  Lees meer
 • iPhone Reparaties

  iPhone Reparaties

  Voor alle reparaties aan uw iPhone.

  Lees meer
 • Andere Merken

  Andere Merken

  Wij repareren alle merken toestellen.

  Lees meer
 • Haal- en Brengservice

  Haal- en Brengservice

  Nooit meer de deur uit om uw toestel te laten repareren, laat uw toestel ophalen zelfs op het werk.

  Lees meer
 • Reparatie op locatie

  Reparatie op locatie

  Snelste service van de randstad. Laat uw iPhone thuis of op het werk repareren.

  Lees meer